• आइ. टी. पार्क संचालनमा
  • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७२ स्वीकृत भएको छ |
  • नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०७१/११/१० मा " नेपाल सरकारको सुचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन) निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको छ |

Upcoming Training

Upcoming Training   

                                    

S.N

Course

Target Audience

Fiscal  Year

1

 Data Center Management

IT Officer / Computer Engineer and IT Professional

2073/74

2

 Ethical Hacking and Countermeasures 

IT Officer / Computer Engineer and IT Professional

2073/74

3

 PHP Laravel Framework

IT Officer / Computer Engineer and IT Professional

2073/74

4

 Windows Server Networking

IT Officer / Computer Engineer ,IT Professional and Computer Operator

2073/74

5

CISA (Certified Information System Auditor)

Member of CERT Committee

2073/74

 

Director General
director of General
Birendra Kumar Mishra
Contact Address

 

embed google map
Photo Gallery