• आइ. टी. पार्क संचालनमा
  • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७२ स्वीकृत भएको छ |
  • नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०७१/११/१० मा " नेपाल सरकारको सुचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन) निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको छ |

Click Here for Latest News/ Events from DoIT

  1. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा  संचालन ) निर्देशिका, २०७२ स्वीकृत भएको छ र उक्त निर्देशिका    यस् वेबसाइटको डाउनलोड मेनुबाट डाउनलोड गर्न गरि हेर्न सकिन्छ |  
  2. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद ) बाट मिति २०७१/११/१० मा " नेपाल सरकारको सुचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको छ | उक्त निर्देशिका यस् वेबसाइटको डाउनलोड मेनुबाट डाउनलोड गरि  हेर्न सकिन्छ |

Director General
director of General
Birendra Kumar Mishra
Contact Address

 

embed google map
Photo Gallery