• आइ. टी. पार्क संचालनमा
 • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७२ स्वीकृत भएको छ |
 • नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०७१/११/१० मा " नेपाल सरकारको सुचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन) निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको छ |

 
 

Primary programs of DoIT

 • अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको लगानी प्रोत्साहनसम्बन्धी गोष्ठि÷सेमिनार कार्यक्रम
 • सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसंगको समन्वयमा साझेदारीका क्षेत्रहरुको पहिचान
 • नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी, सूचना प्रविधि उद्योग आदिको वर्तमान अवस्था तथा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यको बारेमा ई रेडिनेस तथा आई.सी.टि. सर्भे
 • सरकारी निकायहरुको जिन्सी फांटलाई कम्प्युटरीकृत गर्न वेब बेस् इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गरी लागू गर्ने
 • सरकारी निकायहरुमा गरिने दर्ता चलानीको कार्यलाई कम्प्युटरीकृत गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने
 • E-¬Governance Master Plan समय सापेक्ष परिमार्जन
 • ई भिलेज कार्यक्रमको विस्तार तथा प्रवर्धन (विभिन्न ५ स्थानमा),
 • Free and Open Source Software विकास तथा प्रवर्धन
 • सफ्टवयर विकासको लागि मापदण्ड तयार गर्ने
 • सूचना प्रविधि विभागको वेव साइट तयार गरी लागु गर्ने
 • सूचना प्रविधि पार्कको भवन सरसफाइ तथा वगैचा व्यवस्थापन
 • सूचना प्रविधि पार्कको भवन र यसमा जडित उपकरणको विमा सुरक्षण
 • सार्वजनिक साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कलाई व्यवस्थित गर्न विस्तृत अध्ययन कार्यक्रम
 • वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा Video conferencing सुविधा जडान
 • सार्वजनिक निकायहरूको सूचना सुरक्षण एवं तथ्याङ्क सुनिश्चितताको अध्ययन
 • नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई एउटै नेटवर्कमा आवद्ध गर्ने (सिंहदरवार वाहिरका)
 • (Electronic Hardware Technology Park – EHTP स्थापनार्थ अध्ययन
 • सूचना प्रविधि सम्वन्धी पूर्वाधारहरू प्रयोगमा रहदाँ तथा प्रयोग पश्चात पर्ने वातावरणीय असर तथा सो न्यूनीकरण सम्वन्धी अध्ययन
 • सफ्टवेयर पाइरेसी एवं सूचना प्रविधिजन्य अपराध कम गर्न विद्यमान कानुनी उपचारको प्रचार प्रसार कार्यक्रम (देशभर ६ स्थानमा)
 • सरकारी निकायहरुका लागि सूचना प्रविधि आचार सँहिता तथा सूचना प्रविधि निर्देशिका तयार गरी लागु गर्ने
 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अनुसन्धान तथा विकासको लागि प्रवर्धन कार्यक्रम
 • सरकारी, एवं निजी क्षेत्रमा कार्यरत सूचना प्रविधि सम्बन्धी संघ संस्थाहरूको निरिक्षण कार्यक्रम (विभिन्न ८ संस्थामा)
 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू सम्वन्धमा गर्नु पर्ने सुधारका बारे अध्ययन
 • सूचना प्रविधिजन्य वस्तुहरूको माग तथा आपुर्ति स्थिति अध्ययन तथा विश्लेषण
 • सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तालिमका आवश्यकताहरू पहिचान
 • सरकारी निकायहरूका कर्मचारीहरूलाई सूचना प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रकामा तालिम सञ्चालन (२० वटा तालिम ४०० जनालाई) GEA समेतमा)
 • सूचना प्रविधि विभागका कर्मचारीहरूलाई दक्षता अभिबृद्धि सम्वन्धी आवश्यक तालिम कार्यक्रम
 • सूचना प्रविधिको प्रयोगवाट आय तथा रोजगारी अभिबृद्धिका सम्भावनाहरू पहिचान कार्यक्रम
 • सूचना प्रविधिका पुर्वाधार संरचनाहरू दिगो, वातावरण मैत्री, सुरक्षित तथा किफायती वनाउन अध्ययन
 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी राष्ट्रिय मानक अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम
 • हाल सञ्चालनमा रहेका ग्रामीण सूचना केन्द्रहरूको प्रविधिक सहयोग तथा अनुगमन कार्यक्रम (२० केन्द्रहरूको)
 • बायो इन्फर्मेटिक्स डाटावेस तयार गरी लागु गर्ने
 • सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान पुर्यााउने व्यक्ति, संस्था र निकायलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम
 • सूचना प्रविधि सेवा, समुह, उपसमुहरू गठन गर्न पहल गर्ने र सोको कार्यन्वयनमा केन्द्रविन्दुको रूपमा सहजीकरण गर्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी मानव संसाधन नीति तर्जुमा गरी आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण
 • सूचना प्रविधि समुह अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि वृत्ति विकास कार्यक्रम तयार पार्ने
 • सूचना प्रविधि वजार मूल्यांकन

Director General
director of General
Birendra Kumar Mishra
Contact Address

 

embed google map
Photo Gallery