• आइ. टी. पार्क संचालनमा
  • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/२/२० मा सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७२ स्वीकृत भएको छ |
  • नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०७१/११/१० मा " नेपाल सरकारको सुचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन) निर्देशिका २०७१ स्वीकृत भएको छ |

Mobile Applications

App Name App(Android) User Manual(Android) App(iOS) User Manual(iOS)
Nepal Government Press Release Download Download Download Download
Nepal Government Gazette Download Download Download Download
Nepal Government Office/Service Information Download Download Download Download
Nepal Hospital Information as per Disease Download Download Download Download


Director General
director of General
Birendra Kumar Mishra
Contact Address

 

embed google map
Photo Gallery